Algemene voorwaarden lidmaatschap, inschrijvingen en/of services

Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met ‘Stichting Duurzame Gronden Nederland’, hieronder beschreven als ‘DGN’, afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een lidmaatschap, inschrijving en/of service is het belangrijk om de algemene voorwaarden goed door te lezen. Door uw aanmelding, bestelling of inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft lidmaatschap, inschrijving en/of service. 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot lidmaatschap, inschrijving en/of service komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door een klant c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door DGN. Inschrijvingen 2.1 Ieder lidmaatschap, inschrijving en/of service hangt samen met beschikbaarheid van het genoemde. 2.2 DGN behoudt zich het recht voor waar nodig voorwaarden aan te passen. 2.3 Na inschrijving voor een lidmaatschap en/of service ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via email die uw inschrijving en/of bestelling definitief maakt. Inschrijving en/of bestelling vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen/inschrijvingen. 2.4 Er zijn vaak een bepaald aantal inschrijvingen en/of services beschikbaar. Dat hangt van vele factoren af. Zodra een event vol zit, of een service niet leverbaar is, wordt de betreffende inschrijving en/of bestelling automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een inschrijving en/of bestelling te doen. 2.5 Als een event vol zit, of een service niet meer beschikbaar is, kunt u DGN mailen via info@duurzamegronden.nl om u op te geven voor de wachtlijst. Vermeld daarbij uw volledige naam, adres en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen en/of dienst weer beschikbaar zijn, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 2.6 Door uw inschrijving en/of bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Afmelden door de deelnemer 3.1 Afmelden en annuleren dient via e-mail te gebeuren. 3.2 Bij afmelding voor een event of annulering van een dienst worden er € 15,- aan administratiekosten ingehouden. 3.3 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van een event krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van een event van de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij een annulering 14 dagen vóór aanvang van de startdatum (of korter van tevoren) van een event worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen tijdens het event. Afwezigheid vrijwaart u niet van uw betalingsverplichting. 3.4 Mocht u niet naar een event kunnen komen, dan mag u wel zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meldt wel van tevoren wie er komt (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). 3.5 Mocht u zich afmelden vanwege ziekte, dan wordt er geen geld teruggeboekt. U krijgt dan wel de mogelijkheid om uw event – uiteraard in overleg met DGN – in te wisselen voor een ander event. Annulering/verplaatsing door DGN 4.1 DGN is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers het aangeboden event of inschrijving, bestelling van een service te annuleren. Mocht een event geen doorgang vinden of worden uitgesteld, een dienst niet beschikbaar zijn, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang of uitlevering bericht. 4.2 DGN is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het event, levering van een service de data daarvan te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. De klant heeft de mogelijkheid om in overleg het event kosteloos te veranderen in een ander event of het event en/of dienst te annuleren. 4.3 DGN is gerechtigd bij ziekte van degene, verantwoordelijk voor de uitvoering van het event, deze te vervangen door een ander of het event te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde event kosten worden gerestitueerd. 4.4 Het event vindt alleen plaats mits er minimaal 15 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan het event geen doorgang vinden. Betaling 5.1 De inschrijver en/of klant dient de gehele vordering vooraf te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met DGN. 5.2 Bij niet stipte nakoming van eventueel overeengekomen deeltermijnen van betaling komt de overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan inschrijver en/of klant er geen aanspraak meer op maken. De gehele vordering is dan opeisbaar. 5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren. Klachten 6.1 Heeft u een klacht over een event en/of service? Neem dan contact op met DGN. We zullen ons best doen om het probleem in goed onderling overleg op te lossen. 6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de inschrijver en/of klant niet van zijn betalingsverplichting. Aansprakelijkheid 7.1 DGN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, inschrijvers en/of klanten noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een event of door gebruik van een dienst. Geheimhouding 8.1 Al het service en/of event-materiaal en de aanvullende documentaties zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) event- of service-materiaal is wel toegestaan. De inschrijver is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan DGN of partners van DGN toekomen, op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 8.2 Inschrijvers en service-deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van personen en/of partners van DGN tijdens de events ontvangen, waarvan de inschrijvers en/of service-deelnemers het vertrouwelijke karakter mogen begrijpen. Overige 9.1 DGN heeft het recht om de events en services te veranderen en/of prijzen te wijzigen. 9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing op een event, zijn voor rekening van de inschrijver. 9.3 Als een inschrijver hinder veroorzaakt vóór of tijdens een event, heeft DGN het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen van het event. Een dergelijke situatie ontziet de inschrijver/deelnemer niet van zijn betalingsverplichting. Wij zijn eveneens gerechtigd om dezelfde persoon te weigeren voor toekomstige events. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met DGN. Onze privacy policy vindt u hier.

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/